UA-220430263-1 G-ELQ2EQZYQT
Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Afspraak maken


Let op! Less stopt per 1 juni met de behandelingen in Breukelen. Voor vragen neem gerust contact op!

Home

Behandelingen en prijzen

Meditatie items

Contact met Less

Mijn blog

Veel gestelde vragen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Praktijk Less is more en een klant.


2. Inspanningen praktijk

1. De medewerker van Praktijk Less is more  zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.

3. De medewerker van Praktijk Less is more is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door het uitvoeren van gewenste werkzaamheden.


3. Afspraken

1. De klant moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk,  uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak, aan Praktijk Less is more melden. Indien de klant daar te laat mee is, mag Praktijk Less is more 50% van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de klant door berekenen.

2. Indien de klant niet komt opdagen op de afspraak,  dus 'no show' , mag Praktijk Less is more het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de klant door berekenen.

3. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de klant door berekenen.

4. Indien de klant tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de klant door berekenen.

5. Praktijk Less is more moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de klant melden, er wordt niets aan de klant doorberekend als Praktijk Less is more de afspraak moet annuleren/verzetten.

6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

7. Wordt het bedrag door Praktijk Less is more in rekening gebracht zoals omschreven in artikel 3.1/3.2/3.3/3.4 van de algemene voorwaarden dan heeft de klant een betalingstermijn van 7 dagen. Na dag 7 mag Praktijk Less is more tot twee maal een herinnering versturen met daarin een nieuwe vervaldatum. Wanneer het bedrag dan nog niet is voldaan dan mag Praktijk Less is more een incassobureau in  schakelen. De kosten hiervan zijn volledig voor de klant.


4. Persoonsgegevens en privacy

1. De klant voorziet de medewerker vóór de/na de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen en compleet maken van de administratieve gegevens.

2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerkt deze in het klantenbestand van de gebruikte software.

3. Praktijk Less is more behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

4. Praktijk Less is more zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

5. De klant mag van Praktijk Less is more verwachten dat de persoonlijke gegevens veilig opgeslagen en verwerkt worden.

6. Praktijk Less is more mag de opgenomen beveiligingsbeelden niet verkopen of verhuren aan derden en deze alleen gebruiken als bewijsmateriaal tegenover politie of justitie.

7. De klant komt automatisch op de mailinglijst bij het maken van een afspraak bij praktijk Less is more. De klant heeft de optie om zich hiervoor af te melden. Wanneer de klant een mail ontvangt, anders dan het verslag na een behandeling, dan staat er onderaan de mail een optie afmelden.


5. Betaling

1. Praktijk Less is more vermeld alle prijzen van de behandelingen zichtbaar op de website.

2. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW als het rechtigt is deze te berekenen. Uitzonderingen daargelaten.

3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

4. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

5. Indien klant niet gehele bedrag kan afrekenen, om welke reden dan ook, dient de klant op dezelfde werkdag te zorgen voor volledige voldoening van het openstaande bedrag. Medewerker van Praktijk Less is more heeft dan het recht om een identiteitsbewijs van de klant achter te houden tot het volledige bedrag is voldaan.

6. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.


6. Aansprakelijkheid

1. Praktijk Less is more is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Praktijk Less is more is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

2. Praktijk Less is more is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar de praktijk.

3. Praktijk Less is more is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan door achtergehouden informatie van de klant met betrekking tot allergieën.


7. Klachten

1. Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, binnen twee weken na aankoop/behandeling mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Praktijk Less is more.

2. Praktijk Less is more moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

3. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Praktijk Less is more het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

4. Indien Praktijk Less is more en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.


8. Garantie

1. Praktijk Less is more geeft de klanten geen garantie op de gegeven behandelingen.

2. Praktijk Less is more geeft de klanten zeven dagen garantie op de gekochte producten.

3. Deze garantie vervalt indien:

• De klant op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van het product;

• De klant andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;

• De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;

• De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf dagen heeft opgevolgd;

• De klant de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;

• De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.


9. Geheimhouding

1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

2. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de medewerker heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 


10. Beschadiging en/of diefstal

1. Praktijk Less is more heeft het recht om van de klant een schadevergoeding te eisen indien, de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

2. Praktijk Less is more meldt diefstal altijd bij de politie en heeft het recht beveiligingsbeelden of persoonlijke gegevens te verstrekken indien deze dienen als bewijsmateriaal.


11. Behoorlijk gedrag

1. De klant behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

2. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Praktijk Less is more het recht de klant de toegang tot de praktijk te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

3. Bij Praktijk Less is more wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

4. Er wordt van de klant verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.


12. Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Praktijk Less is more en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.

2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van praktijk Less is more.

3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


© 2021-2022 Praktijk Less is more

Aangesloten bij CAT (Collectief alternatief therapeuten) en GAT (Geschillenorganisatie alternatief therapeuten) en voldoet volledig aan de eisen van de Wkkgz (Wet, kwaliteit, klachten en geschillen zorg)